Gå til hovedindhold

Vedtægter

Herunder kan du finde diverse vedtægter for brugerrådet på ARC

 • Læs op

Indhold

  Vedtægter for brugerrådet på
  Albertslund Ridecenter
  §1
  Albertslund Ridecenter
  Stk. 1 Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives af Albertslund kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen.
  Stk. 2 Albertslund Ridecenter består af:
  • Det kommunale ride anlæg med rideskole og mulighed for opstaldning.
  • Foreningen Albertslund Rideklub (oprettet i henhold til Folkeoplysningsloven) som bruger af den kommunale institution.
  Stk. 3 Lederen har ansvaret for den daglige drift, herunder økonomi og personaleanliggender, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer.
  Stk. 4 Brugerne af Albertslund Ridecenter har indflydelse på driften i overensstemmelse med nedenstående vedtægter.
  § 2
  Vision og overordnede mål for brugerrådet
  Stk. 1 Brugerrådet tilstræber en bred repræsentation af brugere uanset alder, etnisk herkomst eller handicap.
  Stk. 2 Børn og unge inddrages, da målet er at styrke den demokratiske interesse gennem brugerindflydelse.
  Stk. 3 Brugerrådet arbejder for mangfoldighed og inklusion
  Stk. 4 Brugerrådet arbejder for at fremme et fælles ansvar for miljømæssige forhold, herunder miljøcertificering af centret.
  Stk. 5 Brugerrådet skal i samarbejde med rideklubben/Ridecentret fremme interessen for ridesporten.
  § 3
  Formål
  Stk. 1 Formålet med brugerrådet er at give brugerne viden om drift og udvikling af ridecentret.
  Stk. 2 Dialog og samarbejde mellem brugerrådet og lederen skal sikre, at brugerne bliver
   informeret om aktiviteter af sportslige og sociale arrangementer.
  Stk. 3 Lederen har ansvaret for, at brugerrådet informeres om beslutninger angående driften.
  Stk. 4 Brugerrådet har ansvaret for, at brugerne informeres om arbejdet i brugerrådet.
  § 4
  Kommunalbestyrelsen
  Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Albertslund Ridecenter og fastlægger mål og rammer for dets virksomhed inden for gældende lovgivning. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med Albertslund Ridecentrets virksomhed.
  Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende:
  • Bevillinger og økonomiske rammer for ridecentret.
  • Ansættelse og afskedigelse af leder og medarbejder (kompetencen delegeret)
  Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sin beføjelser til brugerrådet, bortset 
  fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.
  § 5
  Brugerrådets medlemmer
  Stk. 1 Brugerrådet kan bestå af 6 medlemmer:
  • 3 repræsentanter fra rideskolen, heraf 1 medlem under 18 samt 2 voksne, enten voksenrytter eller forældre
  • 3 repræsentanter fra rideklubben, heraf 1 medlem under 18 år, 1 medlem af rideklubbens bestyrelse og minimum 1 hestepensionær.
  Stk. 2. Lederen af ridecentret deltager i brugerrådets møder.
  § 6
  Valg
  Stk. 1 Medlemmerne af brugerrådets vælges for en 1-årig periode
  Stk. 2 Der udpeges personlig suppleanter for hvert medlem.
  Stk. 3 Brugerrådet vælger selv sin formand
  Stk. 4 Brugerrådets funktionsperiode løber fra 1. april til 31. marts.
  Stk. 5 Inden Rideklubbens generalforsamling, udsender Ridecentret en informationsmail til 
  alle rideskolens brugere. Heri informeres om at såfremt man ønsker at sidde i brugerrådet, skal man rette henvendelse til centerlederen.
  Stk. 6 Repræsentanter fra rideklubben vælges på generalforsamling i Albertslund Rideklub i marts måned.
  § 7
  Brugerrådets mødevirksomhed
  Stk. 1 Der afholdes mindst 4 møder årligt.
  Stk. 2 Herudover kan der afholdes yderligere møder efter formandens indstilling.
  Stk. 3 Formanden er mødeleder og fastsætter tid og sted for møderne
  Stk. 4 Brugerrådet træffer beslutning ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  § 8
  Brugerrådets opgaver og beføjelser
  Stk. 1 Brugerrådet udøver sin virksomhed ved møder og inden for de mål og rammer, som
   er fastsat af kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2 Brugerrådets opgaver og beføjelser er bl.a. følgende:
  • Fastsætte de overordnede politikker for ridecentret, fx politik for hestevelfærd. Politik for salg af ridehuskort, rygepolitik, hundepolitik samt ordensregler.
  • Brugerrådet stiller forslag til ridecentrets klubsociale aktiviteter, som arrangeres af rideklubben eller brugerrådet, herunder ridestævner mm.
  • Er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af leder.
  • Orienteres om økonomi i Albertslund Ridecenter.
  § 9
  Evaluering
  Stk. 1 Vedtægterne evalueres hvert 5. år eller ved større ændringer af forholdene på 
  Albertslund Ridecenter. Evalueringen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget efter indhentet udtalelse fra brugerrådet og institutionens ledelse. Eventuelle ændringer i vedtægterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
  2023